Regulamin zakupów

  

W związku z sytuacją jaka panuje obecnie na świecie oraz tempem rozwoju pandemii koronawirusa, w trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo podjęliśmy decyzję o

NIE PRZYJMOWANIU ZWROTÓW oraz braku możliwości wymiany masek

Maski i filtry są towarem higienicznym, który zgodnie z art. 38. pkt. 5 ustawy o prawach konsumenta nie podlegają zwrotowi. Prosimy o przemyślane zakupy. 

Regulamin zakupów sklepu SmoGa.pl

§1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy SmoGa, dostępny jest pod adresem internetowym www.SmoGa.pl, prowadzi sprzedaż detaliczną przez G2S ANNA JEZIERSKA za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu.

2. Właścicielem Sklepu jest: G2S Anna Jezierska Szczecin, Sierpowa 5/13 Szczecin, NIP: 8441781574, REGON: 321284144  tel. 530747576, tel. 609063827;  adres email: smoga@smoga.pl.

3. Ilekroć w dokumencie pojawia się pojęcie Klient– oznacza ono osobę fizyczną dokonującą zakupów za pośrednictwem sklepu.

4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z klientem.

5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez klienta w toku składania zamówienia poprzez dodanie towaru do koszyka.

6. Ceny podane w Sklepie SmoGa  są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

7. Towary dostępne w Sklepie są nowe,wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

§2

Zamówienia

1. Zamówienia można składać poprzez dodanie produktu do koszyka na stronie internetowej sklepu SmoGa,

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta danych pozwalających na weryfikację klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. 

3.Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9:00-17:00

4. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej sklepu SmoGa przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład danej maski SmoGa, termin i sposób dostawy.

5. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego produktu. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji.

§3

Płatności

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.

2. Ceny przesyłek określone są w zakładce koszt dostawy.

3.Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

 

§4

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

1.zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);

2.wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

3.zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia zamówienia bez rejestracji;

4.jeżeli wybrano możliwość złożenia zamówienia bez rejestracji – wypełnić formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy zamówienia,

5.kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,

6.wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.

§5

Rodzaje, zakres i warunki usług świadczonych drogą elektroniczną

G2S Anna Jezierska  prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego SmoGa.pl. Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest zapoznanie się z Regulaminem oraz akceptacja jego postanowień. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania ze Sklepu Internetowego SmoGa.pl w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji.

W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik powinien posiadać:

 • przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 8.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 9.0 lub Chrome w wersji nie starszej niż 10.0 lub Opera w wersji nie starszej niż 10.0,
 • włączoną obsługę Java Script,
 • włączoną obsługę plików Cookies,
 • aktywny adres e-mail. 

§6

Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru przez klienta.

2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

§7

Prawo odstąpienia od umowy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami klient dokonujący zakupu na odległość, poza salonem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży i zwrotu towaru bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów. Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży towarów wygasa po upływie 14 dni od dnia od otrzymania przesyłki z zamówionym przez Państwa towarem.

Wyjątek stanowi zakup filtrów, które są towarami higienicznymi i które zgodnie z z art. 38 pkt. 5 ustawy o prawach konsumenta nie podlegają zwrotowi.

Maski podlegają zwrotowi TYLKO w przypadku gdy nie zostały nigdy użyte oraz są zwrócone razem z filtrami, które stanowią komplet z maską.

 1. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 2. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail
 3. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

Skutki odstąpienia od Umowy:

1.W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

4.Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

6.Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

7.Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 

§8

Reklamacje

1.W przypadku niezgodności towaru z umową, wykrycia jakiejkolwiek wady materiałowej/ wykonawczej - prosimy o wypełnienie druku reklamacyjnego. Podpisany druk Klient powinien odesłać do Sklepu na adres podany w §1 niniejszego Regulaminu, na koszt Sklepu oraz reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

Towar odsyłany do oględzin musi być czysty.

 

Jak dokonać reklamacji:

 1. Pobierz formularz reklamacji stąd
 2. Wydrukuj i wypełnij oświadczenie
 3. Spakuj towar i formularz
 4. Wyślij na nasz adres podany w §1 niniejszego Regulaminu.
 5. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi.

2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji klienta w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji.

3. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

 

§9

Zwroty

Wybrany produkt nie spełnił Twoich oczekiwań? Nie ma problemu! Wg polskiego prawa przysługuje Ci prawo odstąpienia od umowy zawieranej na odległość przez okres 14 dni bez podawania powodów i bez ponoszenia żadnych kosztów innych niż koszty przewidziane w § 6 ust. 10. Dodatkowo w ramach dobrowolnego gestu w sklepie SmoGa.pl przysługuje konsumentowi prawo 30 dni na odstąpienie od umowy. Łatwo, szybko i pewnie odzyskasz wartość towaru postępując zgodnie z poniższą instrukcją.

 1. Pobierz formularz reklamacji stąd
 2. Wydrukuj i wypełnij oświadczenie
 3. Spakuj towar oraz dołącz formularz wraz z dowodem zakupu
 4. Wyślij na nasz adres podany w formularzu.

 

§ 10

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

§11

Własność intelektualna

 Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

§12

Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony, a informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana klientom na adres email wskazany w zamówieniu na 14 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.

3. Dodatkowo zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu na 7dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

4. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Właściciela Sklepu do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez klienta.

5. W razie, gdy klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Właściciela Sklepu w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklepy internetowe AZ.pl